EVGA BQ Power Supply - Internal - 120 V AC, 230 V AC Input - 600 W / 3.3 V DC, 5 V DC, 12 V DC, 12 V DC, 5 V DC - 1 +12V Rails - 1 Fan(s) - 85% Efficiency GREAT QUALITY GREAT VALUE

EVGA BQ Power Supply – Internal – 120 V AC, 230 V AC Input – 600 W / 3.3 V DC, 5 V DC, 12 V DC, 12 V DC, 5 V DC – 1 +12V Rails – 1 Fan(s) – 85% Efficiency GREAT QUALITY GREAT VALUE